Sidverktyg

Halland – en framgångsrik del av Sverige som bidrar till Sveriges utveckling

Hur sker samhällsutveckling? Är framgångsrika delar av Sverige ett resultat av en organisationsindelning eller finns det andra drivkrafter som styr utvecklingen? Kan man påvisa att större regioner ger bättre resultat till invånarna för skattemedel? Vad är resultat i en vidare bemärkelse, dvs det värde som skapas av skattepengar?

När nu staten initierat arbete med en ny läns- och landstingsindelning i Sverige och utsett en indelningskommitté, skapar det mer frågor än svar och behov av nya analyser. Det känns som om frågan är felställd. Om staten på allvar vill dela ut ett större ansvar regionalt, till regionala direktvalda politiska församlingar, så kanske frågan från staten istället borde vara:

-”Om ni skulle få ett större regionalt ansvar från staten för att åstadkomma förutsättningar för kollektivtrafik, infrastruktur, en god arbetsmarknad, utvecklad demokrati, en jämlik hälsa och jämlik vård, hur vill ni då ta er an den frågan? Vad behöver ni i just denna del av Sverige för att kunna ta det ansvaret?”

Då hade Region Halland, kommunerna i Halland och de politiska partierna i Halland kunnat diskutera vilka förutsättningar som finns i en del av Sverige som Halland, med god inflyttning, hög kvalitet i vården, god hälsa mm. Vi hade kunnat reflektera över vad vi hade behövt för förutsättningar och redskap för att fortsatt möta den starka tillväxten vi har och förvalta den väl för Sveriges räkning.

Uppdraget som indelningskommittén har fått är att rita en karta med större och slagkraftiga regioner. HUR vet man att de större regionernas ”slagkraftighet” har skapat resultat för invånarna? Hur vet vi att en större region är lösningen för att klara framtidens utmaningar i exempelvis Norrland? I Stockholm verkar det som att de absolut INTE vill vara en större region, deras förutsättningar – extrem tillväxt och inflyttning gör inte att de ser en större region som ett redskap för fortsatt utveckling.

Är det kanske så, att samhällsutveckling, tillväxt och god samhällsservice beror på helt andra saker än organisationsstorlek? Är det kanske så att urbaniseringen har betydelse? Att mångfald, kreativitet och inflyttning – influenser från andra delar av världen har betydelse?

Halland växer och vi har låg arbetslöshet och hög kvalitet i vården. Det går helt enkelt mycket bra för Halland. Hallands arbetstillfällen bygger på små och medelstora företag. I USA sprids nu analyser som menar att stora globala företags storhetstid är över, ”The End of Big”. Den digitala utvecklingen sätter helt enkelt andra ramar och förutsättningar som både påverkar politisk styrning och företagsutveckling. Stora hotellkedjor, stora bryggerikoncerner får se sig utslagna av små, nischade hotell och s.k. microbryggerier med hög kvalitet och träffsäkerhet. Det hållbara samhället med medvetna, informerade invånare ställer krav på hållbarhet hos både företag och organisationer.

Tänk om det är så, att vi tänker i gamla banor som att stort är vackert, tänk om det är så att vi skulle behöva modernisera vår syn på demokrati, folklig förankring, delaktiget och ledarskap!

Det är intressant att följa indelningskommitténs arbete, det ska bedrivas i delaktighet står det i uppdraget. I Halland är alla partier i Regionfullmäktige överens om att hålla Halland helt, eftersom vi inte ser hur Halland skulle bli bättre för invånarna genom att vara en större region.

Hur stor delaktigheten och förmågan att möta den nya framtidens utmaningar är, det återstår att se!