Sidverktyg

Delaktighet och förändring

Hos många finns en oro kring förändring. Själva ordet kan väcka aggressivitet och rädsla hos vissa och spänning och nyfikenhet hos andra. Det som förvånar mig är att vi talar om förändring som om den har ett värde i sig. Det viktiga är ju vad en förändring kan bidra till.

Behovet av förändring, vad finns det för behov? Jo leder den till något önskvärt så finns behovet. Vad är då önskvärt i en offentligt styrd region eller kommun? Jo att de mål som våra förtroendevalda beslutar om uppfylls, att vi gjort det vi ska för de skattemedel invånarna betalar.

De politiska målen innehåller också ekonomiska ramar dvs vad vår verksamhet får kosta. Finansieringen sker i stort via skatten kombinerat med en del statsbidrag från staten. Regionens verksamheter finansieras till mycket stor del av regional skatt som alla invånare i Halland betalar. Det är självklart att politiken vill se en verksamhet oavsett ämnesområde med hög kvalitet och till bästa möjliga effektivitet så att hallänningarnas skattemedel används så optimalt som möjligt.

Detta är inget enkelt uppdrag, vare sig att vara politiker och fatta beslut om mål eller att vara anställd medarbetare och chef med ansvar för att genomföra de politiska målen. Det är komplext att ha en verksamhet där målen inte bara ska vara företagsekonomiska utan också ta hänsyn till och få betydelse för samhällsekonomin.
När det är invånarnas pengar man förvaltar ställs mycket höga krav både på transparensen och på att visa resultat. Många av de tjänster vi ställer till invånarens förfogande är dessutom svåra att mäta och följa upp. Tjänsterna är under ständig utveckling och vi behöver bli ännu bättre på att beskriva vad vi gör för skattepengarna. För att bli det ska vi lägga mer tid på uppföljning än på detaljstyrning – det är ju målen vi ska uppnå.

Vad krävs då för att detta så känsloskapande ord – förändring- ska kännas bekvämt?
Min övertygelse är att så länge den tekniska utvecklingen accelererar som den gör, kommer det att ge oss möjligheter att förbättra vår effektivitet och vårt arbetssätt för att nå målen vi satt upp, alltså att ständigt förändra.
Ska vi känna oss mer trygga med att vara i en sådan föränderlig värld även på jobbet måste vi alla vara delaktiga. För delaktighet krävs trygga chefer som vågar låta fler arbeta med ”huret”, dvs HUR vi når målen. Målen behöver uttryckas av politiker i olika styrande funktioner (nämnder och styrelser) så att de berör förvaltningen tydligt. Sedan måste de politiska målen omvandlas till förvaltningens mål för att kunna bli tydliga i alla delar av organisationen.

Min dröm är att alla medarbetare ska kunna känna att ”aha, detta berör mig, det kan jag påverka och då har jag idéer om hur vi skulle kunna göra”.

Den drömmen kommer jag att fortsätta ha så länge jag arbetar i en offentligt styrd organisation. Och inte bara drömma utan försöka påverka i handling och beslut att det blir möjligt!