Sidverktyg

Det här med storlek …

Det var det här med storlek … Nu blossar statens utredning om hur Sveriges statliga myndigheter ska delas in geografiskt upp igen och väcker nya frågor. Jag tycker att det ganska ofta blir en onyanserad dialog om huruvida ”stort är vackert”, eller ”vem ska vara med vem”. Oftast kommer invånarna i skymundan och det handlar kanske mer om prestige än om funktionalitet.

En av de allra största vinsterna med bildandet av Region Halland är att kommunerna i Halland och regionen kommit närmare varandra och oftare delar varandras målbilder. Det ökar förståelsen för hur vi som samhällsaktörer hänger samman och att vad vi gör påverkar andra aktörer.

Om man nu tror, som jag uppfattar att vi gör i Halland, att invånarna spelar en stor roll och att det är viktigt att ge invånarna möjlighet att vara delaktiga och påverka frågor som ligger dem nära, så blir detta ganska svårt i stora fysiska regioner. Då är utmaningen att ”stycka elefanten i bitar” för att på så vis skapa närkontakt med invånarna i de olika geografiska delarna. I de stora städerna som blir center i större geografiska regioner blir det en stor utmaning.

I de mindre kommande regionerna (eller hur det nu blir) så är utmaningen att skapa strategiska allianser med de större regioner som innehåller de ”dragande magneterna” för näringsliv, utbildning och utveckling. Detta är nödvändigt för att stärka invånarnas insyn i helheten och öka förståelsen för att vi har större ”magneter” och att vi i hela Sverige är beroende av dem. Systemet måste hänga samman oavsett om det är sjukvård, infrastruktur eller kollektivtrafik som vi samverkar om.

Det innebär för mig att vi, oavsett storlek, alltid kommer att ha såväl geografiska regioner som funktionella regioner. De funktionella regionerna kommer alltid att vara större än de geografiska. Till exempel är Skåne och Västra Götaland helt beroende av Halland när det gäller den attraktiva kuststräckan för infrastruktur och kollektivtrafik. Hela den sydvästra delen av Sverige med sträckningar in i entreprenörsregionen, smålandsområdet ,utgör då en så kallad funktionell region och måste förhålla sig till varandra och samverka.

Så storleken kanske inte spelar så stor roll. Det kanske är sambanden och förmågan att skapa gemensamma bilder av Sveriges utveckling som är det viktiga!