Sidverktyg

Ljussättning på bibliotek

Vi, dvs Agneta Göthesson och Eiler Jansson, har för avsikt att söka pengar till ett projekt som ska handla om ljus och belysning i biblioteksmiljöer. Något liknande har oss veterligen inte gjorts tidigare. Syftet är att åstadkomma en kompetenshöjning för bibliotekspersonal inom belysningsområdet genom utvecklings- och utbildningsinsatser och att höja beställarkompetensen i samband med nybyggnation eller renovering av befintliga bibliotek.

Exempel på frågeställning:

  • Hur får man en flexibel belysning som håller över tid?

Ljus på bibliotek i AmsterdamBakgrunden till projektet är att vi, när vi har arbetat med workshoppar runtom i regionen, har upptäckt att ljus och belysning på bibliotek är ett eftersatt område. Miljön är komplex och samtidigt ställs stora krav: Såväl vertikala som horisontella ytor ska belysas. Bibliotek är till för alla, gammal som ung, frisk eller sjuk, olika funktionsnedsättningar ska tillgodoses osv.

Just nu gör vi en förstudie i syfte att kartlägga hur kunskapsläget ser ut inom olika områden som berör ljus, belysning och färg:

  • Litteraturstudie
  • Intervjuer med forskare och praktiker
  • Studiebesök i olika typer av miljöer som är relevanta för studien

Tänkbara delar i projektet är: Utbildningsinsatser riktade till bibliotekspersonal, tillgänglighetsaspekter för människor med funktionsnedsättning, arbetsmiljöfrågor, pilotprojekt och praktiska försök, testa nya idéer

Hittills har vi identifierat följande behovsområden:

  • Psykosociala faktorer. Hur reagerar vi på olika sorters ljus? Reagerar vi olika? (besökare, personal)
  • Läsmiljöer. Funktion vs mysbelysning. Läsmiljöer i bred bemärkelse, olika målgrupper har olika krav – tänk även arbetsmiljö!
  • Scenografiska element. Ljussättning i samband med skyltning, scen, arrangemang …
  • Tekniska möjligheter med tanke på bibliotekens särskilda förutsättningar: Allmänljus kontra punktbelysning, allmänljus kontra hyllbelysning m m.

Vi har konstaterat att det finns brister i kunskapsunderlaget även hos dem som arbetar professionellt med ljussättning; arkitekter och de företag som arbetar med biblioteksinredning för att nämna några. Den mycket snabba utvecklingen av nya ljuskällor och ljusstyrning, främst LED-tekniken, gör att helt nya möjligheter öppnas. Idag fokuserar man dock främst på energibesparing och de tekniska aspekterna väger tungt på bekostnad av mänskliga behov.

/Eiler Jansson