Sidverktyg

Biblioteksdagarna: Nya bibliotekslagen

Nya bibliotekslagen. Inte ”business as usual” säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.

Enligt Niclas så var man på god väg att skrota bibliotekslagen i samband med valet 2006. Idag är situationen en annan och biblioteken är ”kallade på” på ett sätt man inte har varit på mycket länge menar han. Att den nya bibliotekslagen har tröskats fram är ett exempel på detta, det politiska intresset för bibliotek likaså. Om biblioteken inte hörsammar denna kallelse så kommer man inte att bli tillfrågade i fortsättningen varnar Niclas.

Niclas gick sedan igenom lagen paragraf för paragraf.
Paragraf 2, Ändamålsparagrafen, diskuterades mycket av remissinstanserna. Att ”verka för det demokratiska samhällets utveckling” är en stor uppgift menar Niclas! Biblioteken ska inte bara bidra till, man ska verka för samhällets utveckling.
Bibliotekens internationella manifest rekommenderas som bredvidläsning till lagen. Niclas menar att skrivningen i lagen går som en röd tråd tillbaka till UNESCO:s folkbiblioteksmanifest och FN:s mänskliga rättigheter.

”Främja litteraturens ställning” – trots många synpunkter på denna skrivning valde regeringen att behålla denna. Det är en angelägenhet för alla offentligt finansierade bibliotek, inte bara folkbiblioteken.
-Här är man ropad på säger Niclas.
”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” – inga grupper pekas ut. Alla människor har rätt att ta del av biblioteksverksamhet, även papperslösa!

Folkbiblioteksparagraferna 6-9 anger vad folkbiblioteken ska göra:
-särskilt främja läsning och tillgång till litteratur
-ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning
-öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas
Reservationsavgifter diskuterades ända uppe i Lagrådet! Biblioteken får dock enbart ta ut reservationsavgift för sina faktiska kostnader.

Skolbiblioteken behandlas inte i bibliotekslagen, här hänvisar man istället till skollagen.

Regeringen skärper den regionala biblioteksverksamhetens strategiska betydelse.
Detta är för övrigt den enda biblioteksverksamheten som har en lagstadgad skyldighet att främja kvalitet.

Bristen på uppföljning av den tidigare bibliotekslagen har uppmärksammats och KB har nu till uppgift att följa upp hur lagen efterlevs, detta regleras i den 18 paragrafen.

Länk till Bibliotekslagen

/Eiler