Sidverktyg

Dewey på biblioteket. 3

Dewey i sydöstra Skåne
– Tomas Palmér

Tomas Palmér har arbetat med en förstudie i Skåne sydost för att undersöka möjligheterna att gå över till Dewey. Resultatet kan sammanfattas med att det är fullt möjligt, men att det kräver en del arbete: En övergång till Dewey hänger intimt samman med en hel del andra frågor som Libris som nationell katalog, hylluppställning och katalogsamarbete över kommungränserna.

Varför behövs klassifikation? Tomas tog upp tre viktiga aspekter:
– För ämnessökning
– För hylluppställning
– Som stöd för interna rutiner – inköp, gallring och medieplanering

Erfarenheter:
När det gäller att införa Dewey på äldre katalogposter verkar det inte finnas någon nationell lösning i sikte. Att införa Dewey manuellt medför ett stort merarbete varför man troligen kommer att införa systemet avdelningsvis.

Hylluppställningen ser inte Tomas som något stort problem, den behöver ändå förändras. Användarna: Varför står trädgård, katter och nationalekonomi på samma ställe? Bra om det blir något bättre! Man ämnar göra en succesiv övergång till Dewey allteftersom avdelningarna blir klara.

Slutligen betonade Tomas att det är mycket viktigt att ha med personalen för att processen ska lyckas.

Läs mer: Är det dags? Förstudie om att införa Dewey


Malmö högskola – tre år med Dewey

– Maria Gullberg

Sist ut denna dag var Maria Gullberg som arbetar på högskolebiblioteket i Malmö. På biblioteket arbetar man i två team: Team Katalog och Team Kommunikation & marknadsföring. För att klara övergången till Dewey inrättade man ett tillfälligt team för själva övergången.

Hylluppställningen var det man funderade mest kring. Hyllista eller inte? En eller flera hyllistor? Man landade i en hyllista för vardera av de tre biblioteken. Idag har man dock fört samman dessa till en gemensam hyllista. Man skulle även kunna använda den förkortade versionen av DDC som hylluppställning – Maria är klart positiv till en sådan lösning. Nu har man redan en hyllista som man lagt ner mycket möda på, annars hade man nog provat med förkortad DDC istället.

Man gjorde ett klartextsystem som ett mellansteg. Konverteringen sker genom en kombination av maskinellt och manuellt arbete.

Idag efter tre år är en fjärdedel av beståndet klassat i Dewey och tre fjärdedelar i SAB. Med dagens takt räknar man med att det kommer att ta ytterligare tio år innan man är klar.

På Orkanenbiblioteket har man valt att placera Dewey-hyllorna i ”innervarvet” och SAB-hyllorna i ”yttervarvet”. Detta sparar en hel del arbete eftersom man slipper att flytta om lika mycket. På de båda andra biblioteken har man däremot valt att samla Dewey-böckerna på ett ställe. Undantagna är läromedel och skönlitteratur som står i klartext-hyllor.

/Eiler Jansson