Sidverktyg

Nya möjligheter för barn och unga med dyslexi, del 2…

En annan föreläsare på dyslexidagarna i Varberg och Halmstad var Johanna Kristensson, som talade under rubriken:

Ny teknik-nya möjligheter!

Johanna arbetar som logoped i Halmstad och har stor kunskap om dagens tekniska hjälpmedel för dyslektiker. Hon började med att ställa frågan: varför är det så viktigt att kunna läsa och skriva? Jo, i ett samhälle där kraven är väldigt höga på en god språk-, läs- och skrivförmåga ger detta större chans att få jobb och ett friskare liv. Det ger även ett mer demokratiskt samhälle – både möjlighet att delta i det och vara med om att skapa det. Ca 20 % av alla elever i skolan riskerar att stå utanför det demokratiska samhället till följd av sina läs- och skrivsvårigheter. För att komma tillrätta med problemet krävs förebyggande arbete och tidiga insatser, redan bland de yngsta barnen i förskolan.

Alternativa verktyg

Johanna berättade om de alternativa verktyg som finns, som ett komplement till de mer traditionella som papper och penna. Det är tekniska hjälpmedel som underlättar läsandet, skrivandet och inlärningen. Förutom talsyntes- och rättstavningsprogram för datorer finns nu många lässtimulerande appar för läsplattor och mobiltelefoner. Ett exempel är talinkänningsappar, där man kan tala in sin text som därefter skrivs ner automatiskt på skärmen. Ett annat är anteckningsappar. Med dem kan man t ex spela in en föreläsning samtidigt som man antecknar. Text och ljud synkas, så att man senare kan återvända till ett visst ställe i föreläsningen och lyssna på det igen genom ett enkelt klick på det antecknade ordet. Det finns också olika översättningsappar, som översätter från ett språk till ett annat. Apparna ger en ökad delaktighet och tillgänglighet, eftersom hjälpen blir möjlig att bära med sig. Det är dock viktigt att alla får utbildning i hur man ska använda de olika verktygen, betonade Johanna. De är bara ett redskap, inte ett mål i sig.

Johanna påpekade även att de alternativa verktygen inte bara är till för dem som har läs- och skrivsvårigheter. Alla kan ha hjälp och glädje av dem!

Läs mer om Johannas arbete och alternativa verktyg på hennes blogg Logopeden i skolan.

http://logopedeniskolan.blogspot.se/

Johanna Kristensson talar om alternativa verktyg på dyslexidagen i Varberg, 10/9-13

Johanna Kristensson talar om alternativa verktyg på dyslexidagen i Varberg, 10/9-13

Anette Aaltonen, praktikant