Sidverktyg

Mötesplats Borås – paperseminarier

Spår 2: Litteratur och läsfrämjande

Reading Kids i Ljungby 
– Sara Ahlryd, Linnéuniversitetet

Sagor och berättelser djupt rotade i bygden. Syftet med projektet var att utveckla sina arbetsmetoder när det gäller lässtimulans och läsutveckling, inte minst i samarbetet med lärarna. Mål: Att kompetensutveckla förskollärare och lärare på lågstadiet, men också att sprida information om litteratur. I målgruppen ingår även biblioteksanställda som arbetar med barn.

Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek
– Lotta Aleman och Maria Ehrenberg 

Arbetet med skönlitteratur är så självklart att man gärna glömmer att motivera varför och hur detta arbete bedrivs. Projektet, som drivs av regionbiblioteken i Halland, Stockholm och Västra Götaland, har redan nu visat att det råder en stor ambivalens och osäkerhet kring hur uppdraget ser ut hos de intervjuade bibliotekarierna. Bibliotekarier läser ”till förfärande hög grad” av kunskapsteoretiska skäl menar Maria efter att ha ställt samman en enkät som bl a handlar om varför vi läser skönlitteratur. Det här var dock bara början på projektet som nu går vidare med stöd från Kulturrådet.

Humlan lyfter språket
– Christina Malmquist, Falkenbergs bibliotek

Falkenbergs bibliotek bedriver en uppsökande verksamhet i ett mångkulturellt bostadsområde med hjälp av Humlan, ett av Falkenbergs två mobila bibliotek. Humlan besöker två förskolor. Målgruppen är barn och föräldrar med invandrarbakgrund samt förskolepersonal och bibliotekarier.
Målet är att lyfta föräldrarna och få dem att förstå sin viktiga roll i barnens språkutveckling, att skapa en dialog med föräldrarna är därför en viktig del.
Humlan har med böcker både på svenska och modersmålet, man har även sagostunder, bokcafé, föräldraträffar …
Humlan finns på plats på förskolan och barnen visar stolt upp ”sitt bibliotek” för föräldrarna!

Läsrätt! Om barns och ungas delaktighet och rätten till berättelsen.
– Sibylle Mentzel Kuhne, Länsbiblioteket Västernorrland

Syftet med projektet är att stärka barnbibliotekspersonalens möjligheter att nå eftersatta grupper, lyfta förmedlarens roll och hitta nya samarbetspartners.
Mål: Att barn och ungdomar ska bli sedda.
Fem av sju kommuner i länet har deltagit i projektet som varade 2010-2012.
Stommen i projektet har varit inspirationsträffar med föreläsningar, tillgänglighetsfrågor, Barnkonventionen, barns delaktighet, att leda en skrivarworkshop, hur säljer vi in annorlunda böcker, m m.
Sibylle visade flera av de lokala projekten, exempelvis ”Kanonböcker för de minsta” där barn uppmuntras att börja läsa tidigt. ”Rädda bokslukarna” ett annat vilket resulterade i boken Spänningen är olidlig. Man har även jobbat mycket med bilder och eget skapande.

Dags att hölja ribban!? Samverkan BVC och bibliotek för små barns språkutveckling -forskning och best practice
-Kerstin Rydsjö och Maria Ehde Andersson

Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag när det gäller att stimulera små barns språkutveckling. Kerstin har gjort en omfattande översikt över den forskning som finns om barns språkutveckling och samverkan mellan biblioteken och barnhälsovården. Många goda exempel ges – från Sverige, Norden och Europa men även från andra länder.
-Det räcker inte med att dela ut en gåvobok, hävdar Maria på Regionbibliotek Halland, det som behövs är att nå ut med information direkt till föräldrarna. En personlig inbjudan till föräldrarna att komma på sagostunder etc. Uthållighet och kontinuitet, det är det som gäller, betonar Maria. Lust och glädje, ”att få in tänket”, metodutveckling – biblioteken kan balansera andra gruppers kompetenser vilka ofta har ett smalare fokus för sitt arbete med barns språkutveckling.

/Eiler