Sidverktyg

Mötesplats Borås Profession-Forskning, 11-12 oktober 2012

 Inledningstalare var riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg som talade om ”Bibliotek i en föränderlig värld – vad pågår och vad ska hända framöver?

Gunilla gav en tillbakablick över de senaste årtiondena och bibliotekens datorisering. Nedskärningarna i slutet av 1980- och början av 1990-talet påverkade biblioteken starkt. I mitten av 1990-talet kom Internet och bibliotekskatalogerna digitaliserades; biblioteken låg ett tag i framkant. Idag är det e-boken som medium man främst talar om ute på biblioteken, i synnerhet bland folkbiblioteken. Gunilla är lite besviken på att dessa inte betraktas som böcker utan snarare som tjänster; tjänster som kräver nya affärsmodeller.

När det gäller digitalisering av kulturarvet ser Gunilla spridning och tillgängliggörande som allra viktigast, t o m viktigare än bevarandet i sig. I Norge har man kommit långt, se Bokhyllan.no

Vad händer nu?
Det är längesedan det var så mycket bibliotekspolitik som idag fastslog Gunilla. Det startade med Kulturutredningen och fortsatte med förslaget till en ny bibliotekslag och Litteraturutredningen. Många politiker ser idag värdet och behovet av bibliotek, inte minst som stöd i arbetet kring läsning och läsfrämjande.

Gunilla tycker att det är fantastiskt att Kungl. biblioteket fick i uppdrag att arbeta även med folkbiblioteken! Nationell katalog, digitalisering, biblioteksplanernas uppföljning … det finns många viktiga frågor att samverka kring. Samverkansuppdraget är svårt men jätteroligt betonar Gunilla.

Margareta Lundberg Rodin, bas för BHS, och Gunilla ser en oroande tendens: ”Mycket får mer” – de som använder biblioteken använder dem alltmer, ofta människor med högre utbildning, medan andra grupper inte längre går till biblioteket. Om användningen sjunker alltför mycket mister biblioteken sin legitimitet, och i värsta fall kan det återigen bli aktuellt att tala om ”the missing three quarters” som man gjorde på 1940- och 50-talen. Biblioteken behöver jobba mer med uppsökande arbete menar Margereta och Gunilla.

Vad säger uppdragsgivarna, våra folkvalda?
-Jo, att läsning är viktigt! Kanhända tar biblioteken detta för givet vilket gör att vi inte talar tillräckligt om detta?

En annan problematik handlar om makt och ägandefrågor. Håller biblioteken på att förlora makten över metadata. ’Open data’ håller på att bli en het fråga i Europa och världen, hur ser det ut hos oss?

/Eiler Jansson, på plats i Borås