Sidverktyg

Kulturen högre upp på den politiska dagordningen

Enligt bloggen Kulturekonomi har kultursamverkansmodellen lett till att kulturen har kommit högre upp på den politiska dagordningen. Denna slutsats drar man efter att ha läst ”Kulturanalys 2012”

Myndigheten för kulturanalys, som började arbeta i april 2011, har nu lämnat sin första rapport till regeringen. Man skriver i förordet att mycket tid har ägnats åt att utvärdera kultursamverkansmodellen men erkänner samtidigt att tiden varit knapp och att en hel del tid gått åt till att bygga upp den nya myndigheten.

Några nedslag:
I det första kapitlet, Omvärldsanalys, ges en översikt över kulturens ställning i olika länder som Frankrike, England, USA och Kina, samt vilka strategier de olika länderna har valt. I slutet av samma kapitel refererar man intressant nog till Pier Luigi Sacco, en italiensk professor i kulturell ekonomi /cultural planning (s. 28-29). Halland har ett pågående samarbete med professor Sacco i syfte att kartlägga det halländska kulturlivet, den 24 februari föreläste han på Wapnö slott utanför Halmstad om ”Kulturen som drivkraft för regional utveckling”.

Fisksätra bibliotek nämns som ett exempel på att ett bibliotek kan arbeta brett för att fånga upp de behov som finns hos de boende oavsett ålder och medborgarskap (s. 32). I övrigt nämns biblioteken tämligen sporadiskt.

Inga omfördelningar gjordes mellan regionerna mellan 2010 och 2011. Att de statliga bidragen är ojämnt fördelade visas bl.a. av att Göteborgsoperan fick mer i bidrag från staten än vad Region Halland, Region Gotland och Norrbottens läns landsting sammanlagt fick i statsbidrag till regional kulturverksamhet (s. 68). Halland tilldelades dock 700 tkr extra för att permanenta en danssatsning. Av de fem berörda regionerna ligger enbart Region Halland under riksgenomsnittet.

Några slutsatser:
-Kultursamverkansmodellen har bidragit till att sätta kulturen på den politiska agendan regionalt.
-Kultursamverkansmodellen är tidskrävande och kräver stora administrativa resurser.
-Det har endast skett mycket marginella förändringar i fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet till följd av införandet av samverkansmodellen.

/Eiler Jansson, regionbiblioteket