Sidverktyg

Vad blev det av KB:s nationella samverkansuppdrag?

I fredags kom Statskontorets analys av KB, ”Myndighetsanalys av Kungliga biblioteket” och här finns en hel del att fundera över. Inte minst det faktum att utredarna i sin slutledning rekommenderar att man ska ”avgränsa det nationellt utvidgade uppdraget”. Anledningarna är att KB (enligt utredarna) behöver stärka sin interna styrning samt att ”KB har flera andra viktiga verksamhetsfrågor som behöver uppmärksammas”. Dessa är:

* digitalisering

* e-plikt och elektronisk informationsförsörjning till högre utbildning och forskning

Utredarna menar att det är viktigt att staten därför bör tala om för KB att de uppgifter som ”rör samordning och utveckling visavi landsting och kommuner är en underordnad uppgift i förhållande till de övriga uppgifterna”.

Att följa upp landstingens och kommunernas biblioteksplaner bör därför omprövas – uppgiften är ny och syftet oklart.

Vad återstår då av det samordnande uppdrag många av oss såg framför oss? Enligt utredarna: en samkatolog av LIBRIS. Men bara om regeringen säger så i sitt nya och detaljerade regleringsbrev som utredarna också föreslår ska skrivas.

Jag kan förstå att det finns en oro bland forskningsbiblioteken att det nya uppdraget ska ta tid från det ursprungliga. Det är bra att man ser det. Men att reducera det samordnande uppdraget till att gälla enbart en samkatalog är att försvåra synen på alla bibliotek som en gemensam del i medborgarnas möjlighet till information och kulturutveckling genom hela livet. Från det lilla barnets första möte med ett filialbibliotek till professorns dagliga kontakter med ett forskningsdito. I KB:s – inte särskilt tydliga – uppdrag fanns ett embryo att få ihop alla delar av bibliotekssverige. Går statskontorets rekommendationer igenom kan man konstatera att folkbiblioteken fortfarande saknar en gemensam samordnare på nationell nivå – i de delar som inte handhas av KUR vill säga. Men vad folkbibliotekssverige så länge efterlyst är just att alla delar i ett bibliotek ska lyftas, inte enbart en del.

Nu ska det bli intressant att höra vad KB själv tycker.

Hela utredningen finns här:

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2012/201203.pdf