Sidverktyg

Daisy och tillgänglighet – Stockholm 22-23 november, 2010.

Här kommer några reflexioner och tankar.
Konferensen innehöll både framtidsspaningar och aspekter på handfast vardagsDaisy i en snar framtid! Båda dessa är angelägna, det förstnämnda för att det är intressant och nyttigt att veta ungefär vart tekniken för oss och det andra för att det som sägs också måste kunna appliceras på vår yrkesvardag, det får inte bli för abstrakt, tycker jag!
 
Charlotte Ingvar-Nilsson, departementsråd, Kulturdepartementet berättade om tillgänglighetsarbete på flera plan
-Digitaliseringen är inne i ett expansivt skede.
Hon radade upp många exempel: Allt ska textas i public service (alla radio- och tv-program), öka tillgänglighet och valfrihet genom att utöka antalet taltidningar, även kulturtidskrifter. Alla filmer ska textas och syntolkas.
 
Jesper Klein, utvecklingschef TPB
Cirka 500 000 personer i Sverige har någon form av läshinder. Observera bruket av detta ord, läshinder, är det som gäller nu!
50 000 lånar talböcker på folkbiblioteken, medelåldern är 69 år, 80% av dessa är synskadade. 50% av gruppen har dator med internet.
I gruppen 60 år och äldre är antalet synskadade hög, bland de unga är andelen dyslektiker högre.
Den svenska talboksmodellen är unik!
Sverige är världens bästa land att låna talböcker i!
Det laddas ner mer än 1000 talböcker /dag
Fler än 1000 bibliotek kan ladda ner.
31000 olika titlar laddades ner 2009
Idag 10-11-22 finns 83521 titlar tillgängliga för nedladdning.
TPB funderar och siar:
Låntagarna kommer att sköta lånen själva via dator.
Hur vill låntagarna ha sina talböcker?
TPB vill nå andra grupper av läshindrade:
äldre IT-ovana storanvändare, 20-64 åriga dyslektiker och barn och unga.
Mobilen kommer att bli den viktigaste framtida bokspelaren.
Vad ska TPB göra?
Tillhandahålla verktyg, vara innehållsleverantör, erbjuda tjänster till slutanvändare.
Daisy Direkt, Talboken kommer, Dollyprojektet och Daisykiosken är alla exempel på hur framtidens talbokslån kan komma att gå till.
 
Jag brukar spetsa öronen extra när någon på ett intressant sätt vittnar om sin läs-situation som synskadad eller dyslektiker.
En av TPB-medarbetarna, Tor Geir, berättade om sina upplevelser som dyslektiker, han berättade hur talböckerna hade förändrat hans liv på mänga sätt; till och med hans kroppsuppfattning hade blivit annorlunda.
 
Pia Hasselroth, TPB, berättade om en brukarundersökning bland studenter, 712 svarade på enkäten, en ung kvinnlig dyslektiker var ”genomsnittspersonen”.
Endast 20% hade fått stöd i grund- och/eller gymnasieskolan, alltså har de flesta dålig kunskap om vad de kan få hjälp med.
Alla studenter har: dator, internet, mobil och mp3-spelare.
De har inte läsplatta , inte talsyntes
TPB får bra betyg men måste informera bättre om hur medierna används. Samordnarna måste bli tydligare. De flesta studenter är inte med i någon organisation, typ FMLS.
Representanten från TPB slutade med ett känt boktitelcitat:
Jag är stolt men inte nöjd !
 
Bra konferens med utblickar både långt fram i tiden och till den närmaste, till exempel våren 2011 då Daisy Direkt ska initieras. Utvalda låntagare ska själva få möjlighet att ladda ner sina talböcker hemifrån.

Det är roligt och nyttigt för självbilden som talboksbibliotekarie att lyfta från vardagen! Träffa kollegor från hela landet och representanter för besläktade verksamheter.
Konferensen var välorganiserad och lokalerna utmärkta.

Ps
Till alla kafferasterna rullades en självbetjäningsmjukglassmaskin fram! Till stor glädje och gamman för alla oss klåfingriga med svajigt blodsocker!

Elisabeth Skog