Sidverktyg

Sven-Erik Liedman: Frihet, jämlikhet och lyckliga tillfälligheter

SAM_0993

En av många föreläsare som under Halmstad-konferensen tog upp bibliotekens betydelse i samhället var idéhistoriker och professor emeritus Sven-Erik Liedman. Själv kan jag bli lite trött på att kulturen ständigt måste motivera sitt eget existensberättigande men biblioteksvärlden är en ny bekantskap för mig och jag var mycket nyfiken på vilka frågor som skulle lyftas fram och försöka besvaras under den årliga bibliotekskonferensen. 

Vad är ett bibliotek och varför behöver vi det? För många av konferensdeltagarna är kanske svaren till dessa frågor givna men i en starkt expansiv digital värld, där informationen är några knapptryck iväg och där kunskapsbegreppet ställts lite på ända, behöver vi kanske ändå fråga oss vad kunskap är och vad som kan sägas ligga till grund för mänsklig frihet och kanske även till mänsklig mening. Dessa är frågor som Liedman knyter ihop när han i sin föreläsning med titeln: frihet, jämlikhet och lyckliga tillfälligheter, talar om vikten av ett offentligt rum, ett rum som utgörs av en mångfald av människor, böcker och idéer och som i sin tur möjliggör möten med det oväntade.

Liedman inleder sin föreläsning med att tala om betydelsen av gemensamma rum och platser där människor fritt kan mötas. Bland annat nämner han gatorna och torgen, liksom biblioteken som exempel på dessa. Biblioteket som mötesplats, menar Lidman, är dock en modern företeelse, som i Sverige har sin grund i folkbildningen och demokratiseringen i landet, där en viktig del var tanken om att kunskap skulle göras tillgänglig för alla.  Genom bildning skulle samhällsmedborgarnas liv göras rikare och samhällsdebatten föras upp till en högre nivå. I samband med detta tar Liedman upp hur det gemensamma, offentliga utrymmet ständigt krymper, bland annat med exempel på hur restaurangerna alltmer tar över torgen och hur gatorna fylls med bilar, och hur det hotar mångfalden, friheten och jämlikheten i ett samhälle.

Liedman talar vidare om frihet i relation till kunskap och hur frihet även förutsätter kunskapen om frihet med dess möjligheter och begränsningar men också om hur sökandet av kunskap också i sig kan kopplas till frihet. Kunskap och dess betydelse för jämlikheten i ett samhälle kräver, enligt Liedman, förutom grundfärdigheter som att läsa, skriva, räkna också insikter i grundläggande kulturella och sociala förhållanden. Kunskapen, menar han, består i av att det finns olika sätt att vara människa på och att ha en tolerans mot det, att inte främmandegöra och döma på förhand utan att genom ett öppet sinne också vara öppen för det tillfälliga, något han kopplar till serendipity.

Begreppet, eller fenomenet, serendipity, berättar Liedman, går tillbaka 1700-talet då Horace Walpole myntade begreppet, utifrån en saga om tre prinsar från Serendip i Sri Lanka. Vad Liedman i sin föreläsning kallar en ”vulgär tolkning” av ordet är: ”att ha tur” men där han menar att en betydligt ”intressantare tolkning” av ordet är att serendipity kan ses som det fenomen som uppstår då man av en slump kommer på något viktigt och intressant. Grunden till att kunna identifiera det som viktigt ligger, enligt Liedman, i att man kommer med kunskaper och ett öppet sinne och att man rör sig i en miljö som innehåller en mångfald av olika människor, idéer och föremål. Just biblioteket som miljö, där Liedman väljer att se internet och den digitala världen som en del av biblioteket, är enligt Liedman, ett exempel på en miljö som ger förutsättningar för att hitta det som är givet men också det som är oväntat.

Avslutningsvis tar Liedman återigen upp bibliotekens roll i samhället som ett gemensamt, offentligt rum, något han menar är en förutsättning för frihet, jämlikhet och demokrati. En roll som han ytterligare motiverar i sin avslutande mening: ”På biblioteket är det lätt att hitta för den målmedvetne men det är också en plats där man kan hitta det oväntade”, det vill säga ett rum för det lyckosamt tillfälliga.

Att biblioteket både kan ses som en informations- och kunskapskälla men dessutom innehar en viktig demokratisk roll och en meningsbärande funktion i samhället känns nu även för mig ganska givet.

Jenny Englander

Praktikant på Regionbiblioteket i Halland som till vardags studerar på Kultur och kommunikationsprogrammet på Högskolan i Halmstad.