Sidverktyg

Fjärrlånen i Sverige är nu kartlagda!

Lätt att hitta – lätt att låna. Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete – en utredning av bibliotekens fjärrlån. Så lyder titeln på den fjärrlåneutredning som nu presenteras. Utredningen, som tillsattes under hösten, är skriven av konsulterna Annette Johansson och Nils G Storhagen på uppdrag av Kungl. biblioteket och Kulturrådet.

Lätt att hitta – lätt att låna kan dock ses som ett mål snarare än en nulägesbeskrivning. Konsulterna konstaterar att fjärrlåneverksamheten inte är särskilt lätt att överblicka och att man behöver undersöka vissa saker närmare.

Vision:
Utredningen föreslår att uttrycket nationellt mediesamarbete ersätter begreppet fjärrlåneverksamhet eftersom fjärrlån i grunden utgör en del av bibliotekens medieförsörjning.
Visionen för mediesamarbetet är att alla invånare ska ha samma tillgång till information, på samma villkor, oavsett vilket bibliotek hon väljer att använda.

Visionen är formulerad utifrån ett användarperspektiv, utan hänsyn till resursmässiga konsekvenser för biblioteken. (s. 60)

Sammanfattning:
Totalt sett har antalet fjärrlån minskat under perioden 1998-2008, såväl böcker som kopior minskar i antal. Detta gäller dock inte folkbiblioteken, här har antalet fjärrlån snarare ökat något under perioden. Folkbiblioteken svarar för cirka hälften av alla transaktioner.

Rollfördelningen mellan informations- och lånecentraler, läns- och regionbibliotek och folkbibliotek är tämligen oklar. I allt högre utsträckning utförs det regionala medieuppdraget operativt av ett större kommunbibliotek. Lokala och regionala resultat och resurser integreras vilket gagnar bibliotekens användare men försvårar möjligheten att mäta och följa upp olika huvudmäns insatser i samarbetet.

Ett lån mellan två bibliotek tar i genomsnitt 68 minuter att handlägga totalt sett. För folk- och forskningsbiblioteken är kostnaden för ett lån nästan 300 kr, varav 226 kr är arbetskostnad och 68 kr transportkostnad. 2008 genomfördes cirka 1 miljon fjärrlån, kostnaden för dessa lån uppgick till 274 mkr. Noteras bör att antalet fjärrutlån är mycket litet i förhållande till bibliotekens totala antal utlån, under 2008 motsvarande fjärrutlånen ca 0,6 % av folkbibliotekens totala bokutlån.

Utredningen konstaterar att KB:s vidgade uppdrag som ansvarig myndighet för samordning av nationella biblioteksfrågor skapar möjligheter för att effektivisera det nationella mediesamarbetet med användarnas bästa för ögonen.

Till utredningen

/Eiler Jansson