Sidverktyg

Vad säger kulturpropositionen om bibliotek?

I kulturpropositionen Tid för kultur 2009/10:3 som kulturdepartementet presenterade i förra veckan föreslås förändringar som påverkar bibliotekslandskapet. Vi har sammanfattat texten i huvudsak ur delen som gäller bibliotek (6.5). De nya kulturpolitiska målen föreslås bli: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.

Behov av samordning av vissa frågor inom bibliotekssektorn har förts fram av flera aktörer tidigare och propositionen föreslår att: ”Kungliga biblioteket bör ges ett särskilt uppdrag när det gäller att svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet samt att, i samråd med länsbiblioteken, kontinuerligt följa bibliotekens arbete. Uppdraget omfattar dock inte forsknings- och högskolebiblioteken. Regeringen avser att ge Kungliga biblioteket i uppdrag att ta fram en plan för hur detta praktiskt ska genomföras”.  Detta uppdrag gäller den del av biblioteksväsendet som har kommunal eller regional huvudman. KB är i första hand ett forskningsbibliotek med det överordnade uppdraget att ta emot, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i sin helhet … Det nya uppdraget ska enligt propositionen inte hindra KB:s huvuduppgift. Regeringen anser att det är nödvändigt att tillföra särskilda resurser för det nya uppdraget att driva, samordna och utveckla frågor inom en större bibliotekssfär.

Tillsammans med länsbiblioteken ska KB följa upp bibliotekslagens praktiska tillämpning och även ansvara för att det finns relevant kunskap och statistik på området. Länsbiblioteken får en tydligare roll när det gäller att följa utvecklingen inom respektive region och därmed bistå och komplettera KB:s arbete med dessa frågor. Man påpekar att länsbiblioteken är viktiga aktörer i den nationella infrastrukturen och menar att det bör vara möjligt att utveckla och förtydliga rollen t ex när det gäller ansvar för samordning och kvalitetsutveckling av biblioteksverksamheten i respektive region. Samverkan med KB och TPB är viktig.

KB bör i sitt samordningsuppdrag uppmärksamma skillnader mellan olika typer av bibliotek och behöver sannolikt utöka sin kompetens när det gäller folk- och skolbiblioteksverksamheten, särskilt när det gäller arbete med läsfrämjande, kulturell verksamhet, med barn och unga och i det lokala sammanhanget.

KB:s roll när det gäller högskole- och forskningsbiblioteken utökas således inte, men uppdraget kvarstår som tidigare, dvs. att svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS, för vissa frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek samt samordning, utveckling och visst utredningsarbete.

Man poängterar vidare att ansvaret för att skolans elever har tillgång till skolbibliotek ligger på skolorna och kommunerna, men att KB:s samordningsansvar i lämpliga delar t ex när det gäller statistik även kan omfatta skolbiblioteken. Se vidare det förslag till ny skollag som kommer från Utbildningsdepartementet (Ds2009:23), där det anges att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.

Propositionen poängterar betydelsen av att biblioteken arbetar för att förenkla och förbättra servicen för sina användare när det gäller det digitala området. Propositionen föreslår att Riksarkivet, KB, Riksantikvarieämbetet, Svenska filminstitutet, TPB och de centrala museerna får i uppdrag att göra en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och bevarande. Man poängterar att minnesinstitutionerna genom den nya tekniken får helt nya möjligheter att tillgängliggöra sitt material och göra användaren medskapande. Här lyfts samverkan fram mellan ABM-sektorn.

En ny modell för statens bidrag till regional kultur föreslås också, den så kallade portföljmodellen. Civilsamhällets roll betonas liksom kulturpolitikens samspel med andra politikområden. Barns och ungas rätt till kultur poängteras och manifesteras i att Skapande skola byggs ut. Propositionen föreslår att en ny myndighet bildas för analys och uppföljning inom kulturområdet. Kulturrådet föreslås samarbeta med andra när det gäller bidragsgivning och uppföljning.

Vi ser fram emot resultaten av den föreslagna utredningen om hur medel ska fördelas till regionerna, samt de nu pågående utredningarna på biblioteksområdet, nämligen utvärderingen av bibliotekslagen som ska vara klar i januari 2010 samt fjärrlåneutredningen som ska vara klar i slutet av 2009.

Hela propositionen hittar du på kulturdepartementet. Prop. Tid för kultur 2009/10:3

 

/Anette Eliasson, Regionbibliotek Halland