Sidverktyg

Arkiv hjärta Bibliotek?

Så har då äntligen Kulturutredningen utrett färdigt och resultatet av vedermödorna presenterats. Ömsom ris, ömsom ros av kommentarerna att döma. Hörde en intervju på radion med vår förre riksbibliotekarie, numera riksarkivarien Tomas Lidman. Han var rätt purken för att utredarna inte lyssnade på honom och andra i den referensgrupp man själva utsett.

Niclas Lindberg på Svensk Biblioteksförening är positiv när det gäller hur man ser på biblioteken:  -Jag känner att våra argument för en nationell bibliotekspolitik tagits på allvar och att man inser att en sådan är nödvändig för att invånarna ska få en mer likvärdig tillgång till bra bibliotekstjänster. Jag hoppas på breda politiska uppgörelser när det gäller bibliotekspolitiken eftersom det finns blocköverskridande samsyn i frågan.
Niclas Lindbergs hela kommentar: http://www.biblioteksforeningen.org

Göran Karlsson, regionstyrelsens ordförande i Halland, välkomnar också kulturutredningens förslag. Han tycker att det är särskilt positivt att regionerna får ett större eget ansvar för kulturfrågorna och menar att det nu blir lättare att genomföra de förslag som kom fram i den halländska kulturutredningen "Kultur för ökad attraktivitet".

Länk till Kulturutredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/11266/a/120332

Saxat ur sammanfattningen (biblioteksdelen beskrivs i kapitel 15.3):

En sfär för frågor om arkiv, bibliotek och språk

Som den första sfären urskiljer vi arkiv- och biblioteksväsendena samt frågor om språk. Denna sfär behandlas i kapitel 15.  Grundläggande för att se dessa frågor i ett sammanhang är utvecklingen inom den digitala tekniken. I centrum finns behovet av ökad tillgång till och bättre spridning av arkivens och bibliotekens information. Arkiven och biblioteken kan utveckla nya tjänster. Frågor om arkiv och bibliotek bör få en större tyngd och uppmärksamhet inom kulturpolitiken.

Vi föreslår att

  • Riksarkivet och landsarkiven bildar en ny myndighet – Arkiv-verket – som får i uppdrag att svara för den nationella överblicken över arkivområdet.

  • Kungl. biblioteket får i uppdrag att svara för den nationella överblicken över biblioteksområdet.

  • Talboks- och punktskriftsbiblioteket får ett utvidgat ansvar för att följa och stödja de statliga myndigheternas insatser för anpassad information.

  • Senast 2014 bör en samlad myndighet för arkiv och bibliotek inrättas. De övriga föreslagna organisationsförändringarna bör kunna genomföras snabbare.

Bibliotek hjärta arkiv, är detta vägen till framtiden för folkbiblioteken? Själv känner jag mig inte helt övertygad att det här är rätt ben att stå på även om historiska tillbakablickar visar på en gemensam förvaltningsstruktur för kungens kansli, riksarkivet, och det kungliga biblioteket som går tillbaka till Gustav III:s tid.

Men, det här är förstås bara en utredning, vad som återstår efter remissrunda och propositionsskrivande återstår att se…

Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland