Sidverktyg

”Ryktet om bibliotekens död är betydligt överdrivet”

Bibliotekssektorn är i stark förändring – den har nog aldrig varit i så stark förändring som idag. Vi är inne i en brytningstid vilket ger upphov till en stor osäkerhet, kanske främst bland bibliotekarier. Olika former av gränsöverskridande, integrativa, processer uppstår. Traditionella former av bibliotek som folkbibliotek, skolbibliotek, myndighets- och vetenskapliga bibliotek blir mer och mer hybridbibliotek allteftersom digitaliseringen fortskrider. Nya former uppstår som t.ex. sambibliotek och digitala bibliotek. Biblioteksintegrationen skapar också en ny yrkesroll.

Dessa, och många andra, intressanta tankar om biblioteksintegration och bibliotekens institutionella identitet framfördes av Joacim Hansson, lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, under konferensen "Parförhållande – möjligheterna med integrerade bibliotek". Konferensen ordnades av Regionbibliotek Västra Götaland i Göteborg den 17 april.

Bibliotekens död? – det är bara bibliotekarier som talar om detta, menade Joacim. Han gjorde en historisk exposé och påstod djärvt att dagens folkbibliotek, som uppfanns för blott hundra år sedan, är en historisk parentes! Morgondagens samhälle kräver nya typer av institutioner och detta gäller även biblioteken.

  • 1970-talet: en mycket tydlig identitet; biblioteken var utåtriktade och uppsökande

  • 1980-talet: identiteten sprängs i bitar och marknadstänkande präglar utvecklingen

  • 1994: "Nu kommer biblioteket hem till dig" – Telia gör reklam för Internet. "Nu dör vi" blev reaktionen från bibliotekariehåll. Man försökte vända ut och in på sig genom att kalla sig cybrarians, information brokers etc. Inte heller denna diskussion fördes utanför bibliotekssektorn enligt Joacim. Internet har heller inte lett till någon total nedläggning, däremot förändringar.

  • 2008: skillnaderna mellan olika bibliotekstyper minskar. Sverige, Kanada, Australien och andra utvecklade men glest befolkade länder går idag i spetsen för sambiblioteksidén, dvs integrerade folk- och forskningsbibliotek.

Joacim konstaterade också att för tjugo år sedan ville man i regel inte ha in högskolestudenterna i folkbiblioteket, idag är de högst välkomna!

Sina tankar om framtiden sammanfattade Joacim i punktform:

  • Skillnaderna mellan olika bibliotekstyper minskar
  • Integrationen ökar
  • De ”rena folkbiblioteken” är en historisk parentes
  • En ny institutionell identitet uppstår – ”Joint use”
  • Nya digitala samarbetsformer uppstår
  • Institutionerna, inklusive biblioteken, svarar mot sin tids samhälle

Ingenting är dock givet, vi väljer själva vilken väg vi vill gå! betonade Joacim Hansson som ämnar utveckla dessa tankar om integration och identitet i en kommande skrift.

                           

/Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland