Sidverktyg

Projektet

Besök ”Topp 10” för att så enkelt så möjligt kunna skapa dig en uppfattning om bloggen och projektets idé och hjärta. 

Om projektet och dess utfall

Projektet med ett sjukhusövergripande psykosocialonkologisk team pågick  under 2010-2012. Dess huvudsakliga syfte var att genom en ny arbetsmodell erbjuda jämlik och patientfokuserad cancerrehabilitering genom hela vårdkedjan oberoende av cancerform och kliniktillhörighet vid Hallands sjukhus i Halmstad. Projektet finansierades av SKL-medel inom ramen för satsningarna på ”Ännu bättre cancervård”, Nationell Cancerstrategi.

 

Projektets syfte

Syftet med projektet var att genom en försöksverksamhet skapa en modell för att erbjuda jämlik och patientfokuserad rehabilitering för cancersjuka patienter över hela vårdkedjan oberoende av cancerform och kliniktillhörighet.

Cancerrehabilitering skulle bli en integrerad del i varje cancerprocess vilket skulle bidra till att optimera vårdprocessen. Ett tydligt patient- och närståendefokus skulle genomsyra verksamheten.

Uppsatta mål 

  • Alla cancersjuka patienter skulle ha en individuell vårdplan upprättad för sin cancerrehabilitering.
  • Ett särskilt psykosocialonkologiskt specialistteam skulle finnas som en sjukhusövergripande resurs för alla patientvårdande enheter vid Hallands sjukhus Halmstad.
  • En ökad psykosocialonkologisk kompetens inom Hallands sjukhus Halmstads cancervård genom
    • Utbildningsinsatser på högskolenivå för specialistteam, nio kontaktsjuksköterskor och representant från sjukhuskyrkan. 
    • Internutbildning (halvdag) för all sjukvårdpersonal som arbetar inom Hallands sjukhus Halmstads cancervård.
  • Förbättrat kunskapsstöd kring cancerrehabilitering till både cancersjuka patienter, närstående och sjukvårdspersonal.

Projektledare

Patrik Göransson, leg. psykolog Rehabiliteringskliniken Halland

Projektgruppsmedlemmar

Elinore Börjesson, socionom Rehabiliteringskliniken Halland

Jörgen Franzén, sjukhuspräst Sjukhuskyrkan

Liselotte Wahlbeck, leg. sjukgymnast Rehabiliteringskliniken Halland

Monica Nilsson, leg. sjuksköterska Kliniken för kirurgi och onkologi

Åse Ljunggren, leg. Psykolog Rehabiliteringskliniken Halland

Beställare

Lena Johansson, biträdande sjukhuschef Hallands sjukhus

Styrgruppsmedlemmar

Jakob Alström, avdelningschef Rehabliteringskliniken Halland

Louise Hansten, avdelningschef Rehabiliteringskliniken Halland

Jonas Larsson, vårdutvecklare VO 2 Hallands sjukhus

Bengt Sallerfors, chef för Region Hallands strategiska cancerenhet,  verksamhetsområdeschef VO 1 Hallands sjukhus Halmstad