Sidverktyg

Cancerrehabilitering

Rehabiliteringsåtgärder är insatser som ger patienten, kunskap, handlingsstrategier, och stöd för att fortsätta livet på bästa möjliga sätt med de förändringar och begränsningar sjukdomen medfört fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det är viktigt att se och möta även närståendes behov inom samma fyra dimensioner.

 

Dessa åtgärder kan initieras när som helst från diagnostillfälle och framåt. Inför och under behandling behövs rehabilitering för att förebygga och minska biverkningar av behandling. Efter att behandling har avslutats och sjukdomen eventuellt ses som botad kan de fysiska, psykiska, social och existentiella följderna av cancersjukdomen fortsatt vara påtagliga för patient och närstående varpå rehabiliteringsbehovet kan vara stort. Samma gäller patienter med en kronisk cancersjukdom. Patienter som återfaller skall ha samma möjlighet till rehabilitering som vid första cancerdiagnosen.

Översiktligt finns gott stöd för rehabiliteringsåtgärder som riktar in sig på emotionellt lidande, fatigue, depression, ångest, smärta, lymfödem o.s.v. genom interventioner som kognitiv beteendeterapi, lymfödemterapi, motionsprogram, multidimensionella rehabiliteringsprogram m.m. Flertalet av dessa rehabiliteringsåtgärder ger resultat både avseende behandling av symptom samt ökad livskvalitet för patienten. Patienter och närståendes behov kan befinna sig på flera olika nivåer vilket kan gestaltas i pyramidform.

Pyramidformen är vald för att tydligt understryka att många av cancersjuka patienter och närståendes behov av cancerrehabilitering befinner sig på en grundläggande nivå som kan tillgodoses av det medicinska teamet. Av denna modell framgår med tydlighet att de flesta rehabiliteringsinsatserna skall ingå som en naturlig del av det medicinska teamets behandling. För att cancerrehabilitering skall finnas med som en röd tråd i patientens individuella vårdplan är det viktigt att det medicinska teamet har adekvat stöd avseende utbildning, handledning, konsultation, tillgång till enkla insatser från specialistteam samt tillgång till mer komplexa insatser från specialistteam.