Sidverktyg

Kuratorns roll i cancerrehabiliteringen

Hej!

Jag heter Isabelle Lundberg och arbetar som kurator inom Region Halland, Hallands Sjukhus Halmstad. För att ni som läsare ska få en större bild av olika professioner som verkar inom cancerrehabiliteringen vid Hallands Sjukhus kommer olika personer under våren beskriva sin yrkesroll på sjukhuset. Kuratorns roll i cancerrehabiliteringen är först ut och nedan följer en beskrivning av mitt arbete som kurator inom cancervården.

Först och främst, vad är en kurator? Alla kuratorer som är anställda av Region Halland är i grund och botten socionomer. Socionomutbildningen är en tvärvetenskaplig utbildning vilket ger kunskap om människan på såväl ett individuellt plan som i relation till samhället i stort. Inom socionomutbildningen ingår bland annat kurser i psykologi, juridik, socialpolitik och socialt förändringsarbete. Bredden i utbildningen gör att socionomen får möjlighet att stå för det övergripande perspektivet i relation till en människas livssituation.

Inom sjukvården domineras personalgrupperna av medicinsk personal, exempelvis läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och undersköterskor. Den medicinska biten är självklart den mest centrala delen då en individ av olika anledningar befinner sig inom sjukvården. Vi människor är dock komplexa varelser och många andra delar av livet påverkas också när vi är i behov av sjukvårdens insatser, inte minst då vi drabbats av en cancerdiagnos. Relationer, ekonomi, levnadsvanor, framtidstro, fysiskt- och psykiskhälsa är bara några av alla områden som kan påverkas då en individ drabbas av cancer.

Kuratorns uppgift inom sjukvården är att stå för det övergripande helhetsperspektivet i relation till patientens livssituation samt bedriva psykosocialt behandlingsarbete. Genom att lyfta kikarsiktet och sätta in patienten i sitt sammanhang kan kuratorn på detta sätt skapa möjlighet till att bidra till lämpliga interventioner. Det kan bidra till en ökad möjlighet för individen att hantera såväl inre som yttre påfrestningar. Detta kan i ett längre led bidra till en positiv utveckling av patientens livssituation och hälsa.

Kuratorns centrala verktyg är samtalet. Det är i mötet med patienten helhetsperspektivet kan ringas in och ett positivt förändringsarbete påbörjas. Alla människor är unika och har olika behov, detta är även högst aktuellt då en människa drabbats av cancer. Syftet med kuratorns samtal kan därför vara av olika karaktär. Merparten av mina patienter efterfrågar stödsamtal, där det bland annat ges utrymme för individen att sätta ord på sina upplevelser, tankar, känslor, oro och ångest. Andra samtal har en mer praktiskt inriktning i form av hjälp och stöd i relation till andra samhällsinstanser.

pratbubbla
/ Isabelle Lundberg Kurator