Sidverktyg

Att inom cancervården se och möta hela människan – välkommen till en praktisk och inspirerande halvdagsutbildning.

Genom att integrera cancerrehabilitering som en naturlig del av cancervården kan du som läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal få metoder som hjälper dig det dagliga arbetet med cancerpatienter och deras närstående. Tidiga bedömningssamtal och en levande individuell vårdplan fångar upp individens behov och gör vårdförloppet smidigare både ur ett vårdgivar- och vårdtagarperspektiv.

Rätt insatts, för rätt behov, i rätt tid optimerar cancervården.

Bakgrund

I maj publicerades det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och sedan juni har chefläkaren för Hallands sjukhus fastslagit en sjukhusövergripande rutin för cancerrehabilitering som gäller för hela Halland. Nu inleds arbetet med att implementera rutinen i samtliga patientprocesser inom cancerområdet.

Syfte och mål

Utbildningens upplägg och innehåll utgår från Hallands sjukhus rutin för bedömning och uppföljning av rehabiliteringsbehov i cancervården.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande och praktiskt tillämpar kunskap kring vad cancerrehabilitering är och hur man rent konkret skall arbeta med cancerrehabilitering som en integrerad process genom all cancervård för att på så sätt optimera cancervården.

Fokus kommer vara på återkommande bedömning av cancerberördas fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehabiliteringsbehov, upprättande av samt arbete utifrån individuell vårdplan, kommunikation med patienter och närstående samt vilka resurser som finns tillgängliga för att stötta läkare, sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal i detta arbete.

Program och upplägg

Kursen inleds med att gå igenom grunderna i cancerrehabilitering utifrån nationellt vårdprogramför cancerrehabilitering för att sedan gå över i den praktiska tillämpningen av den i vardagen utifrån lokala rutiner och riktlinjer. Resurser som cancerrehabiliteringsteam, bedömningsformulär, rehabiliteringsplaner etc. presenteras. Kursen ges i storgrupp 30-100 deltagare men rena föreläsningsinslag varvas med diskussion i mindre grupper och övningar.

Block 1 ca 45 minuter – INTRODUKTION

 • Modell integrerad cancerrehabilitering
 • Individuell vårdplan och cancerrehabiliteringsplan
 • Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering – vad skall göras, av vem och när?
 • Bikupa diskussion – hur fungerar cancerrehabilitering i er verksamhet?

Paus och diskussion ca 20 minuter med frukt/fika

Block 2 ca 45 minuter – CANCERREHABILITERING I PROCESSEN

 • Utredning och diagnos – att få med rehabilitering och patientfokus från början
 • Läkarens roll
 • Kontaktsjuksköterskans roll
 • Rehabiliteringsprofessioner och cancerrehabteamet
 • Barn som anhöriga
 • SPIKES – en modell för att ge svåra besked
 • Film – ”Det är okej att känna”

Paus och diskussion ca 20 minuter med frukt/fika

Block 3 ca 45 minuter – BEDÖMNING OCH PLANERING I PRAKTIKEN

 • Halland sjukhus rutin för integrerad cancerrehabilitering
 • Bedömningsinstrument – rational och praktiskt användande
 • Individuell vårdplan och cancerrehabplan – mall och praktiskt användande
 • Dokumentation VAS
 • Stöd och verktyg för patienter och närstående – ”Den ofrivillige resenären”
 • Cancerrehabteamet – en resurs för alla cancervårdprocesser

Målgrupp

Samtliga personalkategorier vid Hallands sjukhus som arbetar med eller nära cancersjuka patienter och deras närstående. Personal som arbetar inom andra delar av cancervårdskedjan som inom närsjukvården, kommunala hemsjukvården, företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. ingår också i målgruppen.

Tid

23 september, 2 separata tillfällen där man kan välja att gå antingen kl. 9-12 eller 13-16

Plats

Fullriggaren, Kattegatt Hallands sjukhus Halmstad

Litteratur

Hallands sjukhus, Rutiner:

Cancerrehabilitering – bedömning och uppföljning av behov

VAS – cancervård, rehabilitering – dokumentation (CARE)

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, kortversion: http://cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/V%c3%a5rdprogram/NatVP_cancerrehabilitering_kortvers_maj2014.pdf

Den ofrivillige resenären – en bok om din cancerresa (stödmaterial för cancerberörda): http://cancerresan.se/e-bok/denofrivilligeresenaren/index.html

Kursansvariga

Patrik Göransson – Psykolog och projektledare Rehabiliteringskliniken HSH. Styrgruppsledamot nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Ordförande för Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering, SWEDPOS. patrik.goransson@regionhalland.se

Elinore Börjesson – Socionom verksam inom cancerrehabilitering vid Rehabiliteringskliniken HSH. Arbetat med att bygga upp den sjukhusövergripande cancerrehabiliteringen vid HSH och sammankallande i cancerrehabteamet. Elinore.borjesson@regionhalland.se