Senaste inläggen

Cancerrehabiliteringens blogg och facebook-sida kommer nu att ta en paus

Hej!

Cancerrehabiliteringens blogg och facebook-sida kommer nu att ta en paus. Av den anledningen har vi ingen möjlighet att svara på kommentarer och meddelanden via sociala medier. Vi återkommer med blogginlägg och statusuppdateringar längre fram.

/ Cancerrehabiliteringsteamet

Lämna en kommentar

Nätverksmöte för kuratorer inom hematologi

Regionalt_cancercentrum_il

Den 3/2 åkte jag, Isabelle Lundberg, iväg på ett nätverksmöte för kuratorer versamma inom hematologin. Mötet hölls i Regionalt cancercentrum (RCC) västs lokaler. Vid mötet medverkade sju kuratorer från olika sjukhus inom regionen. Nedan följer en kort presentation gällande några av de punkter som avhandlades under dagen.

Chichi Malmström som arbetar som utvecklingsledare inom psykosocialt stöd i relation till cancerrehabilitering vid RCC väst, informerade inledningsvis övergripande om RCC samt det arbete som bedrivs inom verksamheten. Mer information finns att hitta på http://www.cancercentrum.se/vast/ .

Därefter fick vi besök av Marie Boëthius utvecklingsledare och process-stöd till hematologiprocessen på RCC och Inger Andersson, ordförande i omvårdnadsgruppen för hematologi, vilka informerade om sitt arbete. Regional omvårdnadsgrupp skapades för att hitta gemensamma rutiner inom Västra sjukvårdsregionen samt Halland.

Därefter diskuterades cancerrehabilitering för hematologpatienter. Tankar, funderingar och erfarenheter utbyttes och inom gruppen fanns såväl kuratorer vilka varit verksamma inom hematologin under långtid som nya kuratorer.

Kontaktvägar till kurator. Vi kom under mötet fram till att vägen till kuratorn och det psykosociala stödet ser väldigt olika ut på våra arbetsplatser. På vissa sjukhus ges skriftlig information till patienterna medan behovet av kuratorskontakt på andra sjukhus fångas upp och förmedlas genom övrig personal.

Cancerrehabilitering. Vi diskuterade bland annat vikten av att cancerrehabiliteringen startar dagen då patienten får sin diagnos. Rehabiliteringen för denna patientgrupp bör vidare ske parallellt med behandling, så att patienten får förutsättningar för att leva ett så bra liv som möjligt under hela cancerprocessen. Olika former, individuell, grupp, intern och extern cancerrehabilitering diskuterades. Vidare lyftes perspektivet samt vikten av att fokusera på det friska och vara ett stöd i att vägleda patienten mot att fokusera kikarsiktet på det som går att kontrollera, påverka och förändra. Förhållningssättet acceptans och dess fördelar behandlades även.

Boktips.

”När döden utmanar livet – om existentiell kris och coping i palliativ vård” Lisa Sand, Peter Strang (Natur & Kultur)

”En liten berättelse om halscancer -Aktas för sol-ljus” Åke Grützelius (Norlén & Slottner)

”Att stå bredvid cancer” Ola Ringdahl (Natur & Kultur)

”Sjukt viktigt” (ett arbetsmaterial för barn) Helena Forsling, Monika Nyström, Viveca Nordlander (IDUS förlag)

”Gilla läget – hur allt gick åt helvete med positivt tänkande” – Barbara Ehrenreich

Det var en givande och informativ dag! / Isabelle Lundberg
IMG_1469IMG_1471

 

 

Lämna en kommentar

Kuratorns roll i cancerrehabiliteringen

Hej!

Jag heter Isabelle Lundberg och arbetar som kurator inom Region Halland, Hallands Sjukhus Halmstad. För att ni som läsare ska få en större bild av olika professioner som verkar inom cancerrehabiliteringen vid Hallands Sjukhus kommer olika personer under våren beskriva sin yrkesroll på sjukhuset. Kuratorns roll i cancerrehabiliteringen är först ut och nedan följer en beskrivning av mitt arbete som kurator inom cancervården.

Först och främst, vad är en kurator? Alla kuratorer som är anställda av Region Halland är i grund och botten socionomer. Socionomutbildningen är en tvärvetenskaplig utbildning vilket ger kunskap om människan på såväl ett individuellt plan som i relation till samhället i stort. Inom socionomutbildningen ingår bland annat kurser i psykologi, juridik, socialpolitik och socialt förändringsarbete. Bredden i utbildningen gör att socionomen får möjlighet att stå för det övergripande perspektivet i relation till en människas livssituation.

Inom sjukvården domineras personalgrupperna av medicinsk personal, exempelvis läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och undersköterskor. Den medicinska biten är självklart den mest centrala delen då en individ av olika anledningar befinner sig inom sjukvården. Vi människor är dock komplexa varelser och många andra delar av livet påverkas också när vi är i behov av sjukvårdens insatser, inte minst då vi drabbats av en cancerdiagnos. Relationer, ekonomi, levnadsvanor, framtidstro, fysiskt- och psykiskhälsa är bara några av alla områden som kan påverkas då en individ drabbas av cancer.

Kuratorns uppgift inom sjukvården är att stå för det övergripande helhetsperspektivet i relation till patientens livssituation samt bedriva psykosocialt behandlingsarbete. Genom att lyfta kikarsiktet och sätta in patienten i sitt sammanhang kan kuratorn på detta sätt skapa möjlighet till att bidra till lämpliga interventioner. Det kan bidra till en ökad möjlighet för individen att hantera såväl inre som yttre påfrestningar. Detta kan i ett längre led bidra till en positiv utveckling av patientens livssituation och hälsa.

Kuratorns centrala verktyg är samtalet. Det är i mötet med patienten helhetsperspektivet kan ringas in och ett positivt förändringsarbete påbörjas. Alla människor är unika och har olika behov, detta är även högst aktuellt då en människa drabbats av cancer. Syftet med kuratorns samtal kan därför vara av olika karaktär. Merparten av mina patienter efterfrågar stödsamtal, där det bland annat ges utrymme för individen att sätta ord på sina upplevelser, tankar, känslor, oro och ångest. Andra samtal har en mer praktiskt inriktning i form av hjälp och stöd i relation till andra samhällsinstanser.

pratbubbla
/ Isabelle Lundberg Kurator

 

 

Lämna en kommentar

CANCERREHABILITERING HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD

Erbjuder Dig som cancerdrabbad att komma igång fysiskt under Din behandling och/eller efter avslutad behandling. I anslutning till träningen erbjuds miniföreläsningar. Närstående är välkomna att delta både vid träningen och föreläsningarna.

Vi startar torsdagen den 21 jan kl. 11.00-12.30 och fortsätter sen under våren vid 15 tillfällen, klicka på program nedan.

Alla tillfällen är fristående, välj de datum som passar Dig/Er bäst.

Träningen sker i grupp i Rehabiliteringsklinikens Gymnastikssal, Ingång 19, Målpunkt E.
I anslutning till gymnastiksalen finns omklädningsrum, dusch och låsbara skåp.

Anmäl till: Anna Wångersjö, Leg Fysioterapeut 035 – 134680 eller Karolina Hagström, Leg Sjukgymnast 035-134680
(Senast dagen innan)

CANCERREHAB PROGRAM

 

Lämna en kommentar

CARE-dag i Varberg

Den 24 november hölls CARE-dag (cancerrehabiliteringsdag) vid Hallands Sjukhus i Varberg. På mötet deltog paramedicinsk personal samt kontaktsjuksköterskor från samtliga sjukhus i Halland. CARE-dagen är till för utbildning, skapa diskussion och dialoger samt planering inför framtiden. Under dagen hölls föreläsningar både från interna och externa föreläsare. Vidare avslutades dagen med en workshop där personal från olika professioner diskuterade vårdförlopp inom cancervården.

Såhär såg agendan för dagen ut:

  • Standardiseradevårdförlopp
  • Implementering av cancerrehabilitering i Region Halland
  • Föreläsning om cancerrehabilitering från enhetschef och kurator från RCC Syd
  • Information från Försäkringskassan
  • Workshop

Det blev en lyckad dag som resulterade i bra diskussioner och idéer för framtiden!

CARE-Dag i Varberg

 

Lämna en kommentar

Välkomna på utbildning i cancerrehabilitering 29/4 i Varberg

Välkommen på en halvdags basutbildning i integrerad cancerrehabilitering.
Syftet med utbildningen är att ge grundläggande och praktiskt tillämpar kunskap kring vad cancerrehabilitering är och hur man rent konkret ska arbeta med cancerrehabilitering som en integrerad process genom all cancervård för att på så sätt optimera cancervården.

Kursen läggs upp som en ”cancerresa” ur ett rehabiliteringsperspektiv där fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter beaktas. Kursen hålls i storgrupp. Korta föreläsningar varvas med filmer, arbete i ”bikupor”, diskussioner och övningar.

Utbildningens upplägg och innehåll utgår från Hallands sjukhus rutin för bedömning och uppföljning av rehabiliteringsbehov i cancervården.

Plats: Samlingssalen, Hallands sjukhus Varberg
Datum: 29 april
Tid: kl. 9-12 eller kl. 13-16

Anmäl dig här: http://lina.lthalland.se/lth_templates/Intra/Pages/NCourseCatalog.aspx?id=193407 (intern länk för anmälan om du är anställd inom Region Halland)

Vid frågor kontakta kursansvarig: Patrik Göransson

Baskurs integrerad cancerrehabilitering kursbeskrivning 20150429

Rutin Cancerrehabilitering Hallands sjukhus

Lämna en kommentar

Studiebesök från Borås sjukhus

Fredagen den 28 november fick vi besök av tre representanter från Borås sjukhus; Gunilla Karlsson (processledare för sjukskrivning och rehabilitering), Helena (arbetsterapeut, lymfterapeut rehabkoordinator) samt Inga-Britt (kurator och rehabkoordinator). Vi startade dagen med en rundvisning på dagvården och rehabklinikens lokaler. Därefter berättade vi om vår cancerrehabilitering och besökarna berättade om sin verksamhet med rehabkoordinatorer inom cancervården. Det framkom att det finns stora skillnader mellan sjukhusens tillgång till bland annat lymfterapeuter där Hallands sjukhus i Halmstad har större resurser genom hela vårdkedjan. På Hallands sjukhus i Halmstad erbjuder vi även viss rehabilitering via öppenvård och vi är knutna till klinikernas respektive mottagningar. Även detta är något Borås sjukhus ej kan erbjuda patienterna i dagsläget, men det finns en önskan från deras sida att kunna starta upp det. Kajsa Smith, kontaktsjuksköterska på hematologen, kom även och informerade om hennes arbete med tidiga bedömningar av patientens rehabiliteringsbehov.

För att få veta mer om rehabkoordinatorer inom cancervården tackade vi ja till att göra ett studiebesök hos dem till våren.

Fredagens besök ledde till många bra diskussioner, utbyte av erfarenhet samt nya tankar och idéer.

Lämna en kommentar

JOHANNA bjuder in till föreläsning…

…om modern bröstcancerbehandling. En öppen föreläsning med fri entré, gratis bussar avgår från Kungsbacka, Varberg och Falkenberg!

 Föreläsning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Hematologikonferens för fysioterapeuter, Oslo 9-10 oktober 2014.

Den 9-10 oktober ägde den årliga hematologikonferensen för fysioterapeuter rum på Radiumhospitalet i Oslo och Halmstads sjukhus hade en representant som deltog.

Åtta föreläsningar, praktiska övningar samt diskussioner kring detta hanns under de två dagarna. I år var det mycket inriktat på allogena stamcellstransplantationer men också rehabilitering efter avslutad cancerbehandling för snabbare återhämtning och eventuell återgång till arbete. Det var väldigt spännande att se vilken rehabilitering som patienter med cancer kunde erbjudas på sjukhusen runt om i Norge. Bland annat finns det något som heter ”Pusterommet” som är ett aktivitets- och träningsrum för patienten med cancer. Där kan man deltaga i/prova på olika gruppaktiviteter, träna självständigt samt få tips och inspiration för att komma igång med fysisk aktivitet. Dit är patienterna välkomna under behandlingen och sex månader efter avslutad behandling.

Det var två mycket givande dagar som väckte tankar och idéer för fortsatt utveckling av cancerrehabilitering.

Hälsar Anna Wångersjö, sjukgymnast.

Lämna en kommentar

ECRS Symposium 2014

Nu har vi kommit hem efter inspirerande dagar i Köpenhamn där vi deltagit i European Cancer Rehabilitation and Survivorship symposium. Det arrangerades för tredje gången och fokus i år var ”rehabilitation, late effects and survivorship.” Vi har tagit del av aktuell forskning och även fått göra ett mycket intressant studiebesök på Köpenhamns kommunala rehabiliteringscenter. Mina reflektioner är att det fortfarande pågår mycket forskning på att kartlägga rehabiliteringsbehov men att det är få konkreta studier på vad och hur vi ska utöva rehabiliteringen. Fysisk aktivitet fick mycket utrymme. Vi vet nu att det både förebygger och är bra under och efter behandling för cancer men vi vet ännu inte exakt vilken träning och i vilken dos som det ska utövas för bästa resultat. Frågan blir då om vi ska vänta på ännu mer forskning innan vi börjar omsätta det vi redan vet i praktiken? Denna och många fler tankar har vi med oss hem. Läs gärna mer här


Hälsar Elinore Börjesson, samordnare i Cancerrehabiliteringsteamet vid Hallands Sjukhus Halmstad.

Lämna en kommentar